สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

Admin |  2006-04-09 00:00:00 |  719 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2549

 

 

โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

จัดโดย ??..สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วัน เวลา และสถานที่

                วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549     ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น            

 

กำหนดการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

และการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลิกบุหรี่ ?

จัดโดย?? สภาเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

 

08.30-09.00 .                    ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.                    พิธีเปิดการประชุม

โดย??..รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ 

09.15-10.15 น.                    พิษภัยของบุหรี่และสถานการการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย

                                                โดย?..   รศ.ดร.รังสรรค์   ตั้งตรงจิตร

10.15-10.30 .                    พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-10.45 น.                    สภาเทคนิคการแพทย์กับงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

                                                โดย??.ทนพญ.คมเนตร    เตียงพิทยากร

10.45-12.15 น.                    หลักการ วิธีการ ประสบการณ์ การให้บริการเลิกบุหรี่

                                                โดย??.รศ.ดร.ผ่องศรี    ศรีมรกต

12.15-13.15 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-15.00 .                    แบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อหาแนวทาง

1.       รูปแบบและบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ในการให้บริการเลิกบุหรี่ในจุดบริการต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสุขภาพ หน่วยรับบริจาคโลหิต หน่วยบริการตรวจเลือด ฯลฯ

2.       การสร้างเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

3.       กลยุทธ์การนำจรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ ไปปฏิบัติจริง

15.00-15.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 .                    นำเสนอผลการระดมสมอง  โดย ผู้แทนของแต่ละกลุ่ม

                                                (วิทยากรกลุ่มภาคบ่าย     ทนพญ.มัณฑนา   มิตรชัย 

                                                                                 ดร.กาญจนา สุริยะพรหม)

16.30 .                                ปิดประชุม

 (รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบ)

รายการไฟล์แนบ :
proj apr49.doc ( Filesize : 44 KB )