สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน กรกฎาคม 2550

Admin |  2007-07-12 00:00:00 |  789 |  0 |  0 
 

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เดือน กรกฎาคม 2550

 

กิจกรรม ?จาวเหนือฮ่วมใจ๋   ต้านภัยบุหรี่?

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2550  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  ถนนคนเดิน  จ.เชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่   

2.เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่    

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 

ที่ปรึกษา   ผศ.ดร.ยุทธนา   หมั่นดี   คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้จัดกิจกรรม  นศ.คณะเทคนิคการแพทย์  

ประธาน   :นส.ศิริรัตน์  สุรินทร์แก้ว   

รองประธาน:นส.วิธิดา    เหล่าผจญ      

กรรมการ :นส.ศยามล หงส์ใจสี 

นส.กฤติกาญจน์ แก่นสาร  

นายเสรี  หมื่นจี้      

นส.อัญชลี  เวียงคำ   

นส.วลิสา     จิรัตกิตกวงค์

นส.อุษณีย์ อภิจันทรางกูร 

นายสุรชัย  พิชยศ 

นส.จิตรลดา  เก่งกล้า  

นายสงกรานต์  หมอกเมือง  

นส.สุรัตติยา  แสบงบาล     

นส.มนัสนันท์ ขันใส  

นส.เบญจมาศ  สุระเดช  

นส.วัชราทิพย์  เด็ดขาด   

นส.วัลลี  คงนิ่ม                

 กิจกรรมบนเวที  

1.ละครซอต้านภัยบุหรี่ 

2.cheer  leader dance  จากคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ในชื่อชุด ?JUST SAY NO? 

3.วิทยากรให้ความรู้เรื่อง ?ประสบการณ์การเลิกบุหรี่? โดย คุณอำนวย   กลำพัด  

4.การแสดงเพลงลูกทุ่ง  จากคณะเทคนิคการแพทย์ มช. 

5.วิทยากรให้ความรู้เรื่อง ?พิษภัยจากการสูบบุหรี่? จากคณะแพทยศาสตร์ มช.  

6.การร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่  

กิจกรรมบนลานกิจกรรม  

1.กิจกรรมให้ความรู้ : โต๊ะให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ 

บอร์ดให้ความรู้ 

mascot แจกแผ่นพับและโปสเตอร์  

2.กิจกรรมสนุกสนาน   เกมส์เป่าลูกโป่ง  โดยเป่าให้แตก  เพื่อตอบคำถามภายในลูกโป่ง   เกมส์โยนเหรียญ  โดยต้องโยนเหรียญลงไปในช่องที่มี เครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ 

เกมส์ปาเป้า  โดยปาเป้าให้ตรงกับข้อความที่ได้รับ 

เกมส์ดับบุหรี่  โดยขว้างลูกบอลให้ตรงเป้า  แล้วจะสามารถดับบุหรี่ได้  

เกมส์บิงโก  โดยคำศัพท์ที่ใช้จะเกี่ยวกับสารพิษที่อยู่ภายในควันบุหรี่

สรุป  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี  ทั้งกิจกรรมบนเวทีและลานจัดกิจกรรม

2.จุลสารเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปีที่1ฉบับที่1

กำลังจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

 

เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

 ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร โทร 08-6235-3867 khomnet4@yahoo.com

รายการไฟล์แนบ :
DSCN0250.JPG ( Filesize : 570 KB )
DSCN0252.JPG ( Filesize : 611 KB )
DSCN0236.JPG ( Filesize : 600 KB )