สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สิงหาคม2550

Admin |  2007-09-08 00:00:00 |  719 |  0 |  0 
 

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เดือน สิงหาคม 2550

 

 

 กิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภาคใต้   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล และทีมงานหัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ(LAB)  ได้แก่

ทนพญ.สมใจ ศุภฤทธิดำรง  

ทนพ.ประมวล สวนจันทร์ 

ทนพ.ชนะ ภู่สกุล  

ทนพญ.ศรีนวล ตักเรือน   

ทนพญ.โสภา  รัศมีผะกาย 

ทนพญ.ปินมาภรณ์ ปานเม่า 

ทนพญ.เฑวนาถ ไกรสิทธิ์

ทนพญ.พรทิพย์ ไพจิตจินดา  

ทนพญ.นิลอุพร เย็นรักษา และ

ทนพญ.พรใจ บัวหลวง

จัดกิจกรรม ?เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจต้านภัยบุหรี่?

ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 แห่ง พร้อมกัน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2550 ดังนี้

                1. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

                2. โรงพยาบาลทุ่งสง

                3. โรงพยาบาลขนอม

                4. โรงพยาบาลสิชล

                5. โรงพยาบาลท่าศาลา

                6. โรงพยาบาลนครินทร์นครศรีธรรมราช

                7. โรงพยาบาลพรหมคีรี

                8. โรงพยาบาลลานสกา

                9. โรงพยาบาลนาบอน

                10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

                11. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                12. โรงเรียนตันติวัตร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การแจกแผ่นพับ และการให้ความรู้ประชาชนเรื่องพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่มือสอง ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโรงเรียนตันติวัตร รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก