สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กันยายน2550

Admin |  2007-09-22 00:00:00 |  659 |  0 |  0 
 

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน  กันยายน 2550

 

               ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานกิจกรรมดังนี้

1. การประชุมวิชาการเรื่องการแนะนำการเลิกบุหรี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะทำงานมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่จัดงานประชุมวิชาการเรื่องการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ ให้กับนักศึกษากลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 500 คน ในวันที่ 22  กย.2550 ณ อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่และวิธีการในการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ และ ผศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์ เป็นผู้บรรยาย  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องอันตรายของบุหรี่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสสส. และได้รับงบประมาณบางส่วนจากมหาวิทยาลัยรังสิต

2. โครงการ Walk Rally ต้านบุหรี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่จัดงาน Walk Rally ต้านบุหรี่ วันที่ 21 กย. 2550 ณ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และการร่วมมือกันควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  การจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาจากทุกคณะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

3. โครงการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่แก่ตำรวจภูธรภาค 1  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแกนนำร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนตะวันออก จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่กับสุขภาพและให้คำแนะนำกับตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ในการเลิกบุหรี่  ในวันที่ 4 กค.    2550                                   

รายการไฟล์แนบ :
P1010595.jpg ( Filesize : 52 KB )
P1010547.jpg ( Filesize : 49 KB )
P1010622.jpg ( Filesize : 62 KB )
P1010639.jpg ( Filesize : 65 KB )
P1010642.jpg ( Filesize : 59 KB )
P1010648.jpg ( Filesize : 65 KB )
P1010658.jpg ( Filesize : 55 KB )