สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้า”

Admin |  2009-02-16 00:00:00 |  754 |  0 |  0 

          
     


     เนื่องจากปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ทั้งระดับปริญญาตรี หลังปริญญา และวุฒิบัตรเฉพาะทาง อีกทั้งการพัฒนากำลังคนเทคนิคการแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จะมีต่อระบบสาธารณสุขของประเทศในองค์รวม และการกำหนดแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้า ให้สอดคล้องกับวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ

     ดังนั้นสภาเทคนิคการแพทย์ จึงได้เชิญคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คณะอนุกรรมการศึกษาและวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ สภาเทคนิคการแพทย์ คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาคณบดีผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเทคนิคการแพทย์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป รวม 80 คน  ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้าในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา