สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการสำรวจกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Admin |  2009-04-27 00:00:00 |  507 |  0 |  0 

 


เนื่องด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดทำโครงการสำรวจกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง   สภาเทคนิคการแพทย์จึงได้ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจอัตรากำลังคนในห้องปฏิบัติการ   ซึ่งรวมถึงนักเทคนิคการแพทย์  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาคการเรียน  การสอน  เช่น คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะสหเวชศาสตร์ , ของมหาวิทยาลัยต่างๆ  อีกทั้งห้างร้าน  บริษัทเอกชน  เพื่อประโยชน์ในการเก็บเป็นฐานข้อมูล  นอกจากนี้ยังต้องการทราบถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สวัสดิการที่ได้รับ  อัตราค่าตอบแทน  เพื่อนำมาใช้ในการบริหารกำลังคน  และเพื่อประโยชน์ของท่านในอนาคต

การตอบแบบสอบถาม ขอให้ ทำเครื่องหมาย ด้วยปากกาสีดำ หรือน้ำเงินเข้ม ขนาด 0.5-0.7 มม.  ขนาด 0 .7มม จะดีที่สุด ขอให้ส่งไปรษณีย์กลับมาที่

สภาเทคนิคการแพทย์ 
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 ถนนสาธารณสุข 6
กระทรวงสาธารณสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

หรือจะถือแบบสอบถามมาส่งที่

คณะทำงานกำลังคนสภาเทคนิคการแพทย์
สถาบันบำราศนราดูร อาคาร8 ชั้น 5
 126 ถ.ติวานนท์  จ.นนทบุรี 11000

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศการ...doc ( Filesize : 29 KB )
ใบขอรับแบ...doc ( Filesize : 38 KB )
ตัวอย่างใ...doc ( Filesize : 39 KB )
คำชี้แจงโ...doc ( Filesize : 33 KB )