สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญอบรมหลักสูตรการอบรมเรื่องการพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

Admin |  2009-08-02 00:00:00 |  496 |  0 |  0 

ขอเชิญอบรมหลักสูตรการอบรมเรื่องการพัฒนาผู้บริหารห้องปฏิบัติการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

จัดโดย สภาเทคนิคการแพทย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ
 
หมายเหตุ
1. กรุณาส่งใบสมัครนี้ ก่อนวันที่  7 สิงหาคม 2552 ทางโทรสาร (Electronics Fax) 02-884-0430  ต่อ   36053            e-mail : punchana2005@hotmail.com
2. สภาเทคนิคการแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทาง e-mail  ของท่าน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2552
3. ผู้เข้าอบรม จะต้องชำระค่าสมัครเข้าฝึกอบรม 1,500 บาท/ท่าน หลังได้รับการตอบรับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมภายใน  วันที 21 สิงหาคม 2552 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์                 
 
รายการไฟล์แนบ :
Attachment_I_Lab_Management_2009_Project_Reveiw_by_Wanika.pdf ( Filesize : 103 KB )
ใบสมัครหลักสูตรบริหาร.doc ( Filesize : 38 KB )