สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/ ๒๕๕๒

Admin |  2009-08-04 00:00:00 |  423 |  0 |  0 

                  สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดังเอกสารแนบค่ะ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3-2552.pdf ( Filesize : 104 KB )