สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ความคืบหน้าเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ?

Admin |  2005-12-06 00:00:00 |  732 |  0 |  0 

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ..? สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างดังกล่าว  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการธิการชุดนี้ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้

              1.นายประเสริฐ      เด่นนภาลัย            ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

              2. นาย กมล           อรชร                     อนุกรรมาธิการ

              3. นาย เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์       อนุกรรมาธิการ

              4.นายบุญมาก        ศิริเนาวกุล             อนุกรรมาธิการ

              5.ศาสตราจารย์ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์      อนุกรรมาธิการ

              6.นายพงษ์พิช            รุงเป้า                อนุกรรมาธิการ

              7.นายวราสิทธิ์            กาญจนสูตร      อนุกรรมาธิการ

              8.รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ        อนุกรรมาธิการ

              9.พันเอกอภิวันท์        วิริยะชัย            อนุกรรมาธิการ

             10.นางกอบแก้ว          อัครคุปต์           อนุกรรมาธิการและเลขานุการ

 

                ในส่วนของสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยสภาวิชาชีพ 8 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยขอเข้าชี้แจงถึงผลกระทบของร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ..? ต่อวิชาชีพต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. โดยเสนอให้แก้ไขในส่วนที่ซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ. วิชาชีพอื่นๆ และขอให้สภาวิชาชีพต่างๆ หรือผู้แทนสมาพันธ์สภาวิชาชีพเข้าร่วมพิจารณาปรับแก้ร่าง พ.ร.บ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาชีพอื่นๆโดยรวม   ทั้งนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2548 นายกสภาวิชาชีพต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมาธิการ รายละเอียดจะนำเสนอในโอกาสต่อไป