สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า “ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551”

Admin |  2009-08-30 00:00:00 |  523 |  0 |  0 

 

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า
 
ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551
           
 
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้ความสำคัญกับ กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม   โดยกำหนดให้มี   
 
 ” สมัชชาสุขภาพ”   ทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ   เพื่อเป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆของสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานโยบายสาธารณะ   เพื่อสุขภาพร่วมกันตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา    โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินงาน
 
จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551   ได้ร่วมกันนำเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง และสุดท้ายได้มีฉันทามติร่วมกันต่อประเด็นสาธารณะรวม 14 ประเด็น(ดังเอกสารแนบ) ซึ่งได้ประกาศและเผยแพร่ออกไปแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ต้องการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551
        
             จึงได้มีการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีการเล่าเรื่องความสำเร็จที่สอดคล้องประเด็นสาธารณะ 14 ประเด็น จะเป็นประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละท่านหรือหน่วยงานที่เป็นผู้เล่าเรื่อง  โดยให้กรอกลงใน            แบบเล่าเรื่องความสำเร็จ     สภาเทคนิคการแพทย์ ใคร่เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ ที่ดำเนินงานในวิชาาชีพเข้าประเด็นใดๆ ได้ส่งเรื่องเล่ามาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ mtsamcha1@gmail.com    ส่งภายใน 15 กันยายน 2552 เพื่อคัดเลือกส่งเข้าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป
 
            และหากได้รับการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   จะได้เข้าร่วมการนำเสนอ ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 2 ที่ อาคาร สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2552
 
รายการไฟล์แนบ :
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1.pdf ( Filesize : 57 KB )
แบบเล่าเรื่องความสำเร็จ.doc ( Filesize : 34 KB )