สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

Admin |  2009-09-11 00:00:00 |  657 |  0 |  0 

ขอแสดงความยินดี
แด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

 

ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง President ของ Asia Association of Laboratory Scientists (AAMLS) โดยมีวาระ 4 ปี (2009-2013) โดย AAMLS จะประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน และ ไทย