สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การจ่ายค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

Admin |  2008-10-24 00:00:00 |  3669 |  0 |  0 
 

ประกาศ

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (เงิน พ...) ให้ ผู้ประกอบวิชาชีพสาขา เทคนิคการแพทย์ ที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่คราว และ ข้าราชการที่ยังไม่ได้บรรจุตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข หนังสือเลข ที่ สธ 0201.042.1/505 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551

         แจ้งไปยัง หน่วยงานต่างๆในสังกัด เกี่ยวกับ การจ่ายค่าตอบแทนเงิน ตามระเบียบ กพ.ว่าด้วยเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (เงิน พ...) พศ.2548 นั้น ทำให้หน่วยงานสามารถจ่ายเงินให้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีใบประกอบวิชาชีพในสาขา เทคนิคการแพทย์ ได้ ในกรณีดังนี้

                ข้อ1 นักเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ของหน่วยงานต่างๆ (ทั้งที่เป็นนักเรียนทุนและไม่ใช่นักเรียนทุน) ให้ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับเงินเพิ่ม พ... เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นข้าราชการโดยจ่ายจากเงินบำรุง

                ข้อ 2 ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นที่เป็นข้าราชการ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ นักเทคนิคการแพทย์ เช่น เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว แต่ยังไม่มีตำแหน่งบรรจุเป็นนักเทคนิคการแพทย์

                 หากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้จากหน่วยงานที่แจ้งเวียนคือ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร 0-2590-1435 โทรสาร 0-2590-1434

                                                                         สภาเทคนิคการแพทย์

                                                                              1 ตุลาคม 2551

รายการไฟล์แนบ :
portosor.pdf ( Filesize : 329 KB )