สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

Admin |  2009-11-25 08:12:00 |  586 |  0 |  0 

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ทางแบบฟอร์มนี้  Click Here

ภายในวันที่ 14 ธันวาคม  2552

รายการไฟล์แนบ :
Draft_ MTdecree.pdf ( Filesize : 64 KB )