สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สาส์นอวยพรปีใหม่ 2553

Admin |  0000-00-00 00:00:00 |  1783 |  0 |  0 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2553 ผมในนามของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอส่งความปรารถนาดี มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน

 

ในรอบปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่ แต่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้บริการการตรวจทางด้านเทคนิคการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนต่างก็มีหน้าที่ให้บริการอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันประกอบวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และให้ความร่วมมือกับสภาเทคนิคการแพทย์ในการผลักดันความก้าวหน้าของวิชาชีพในด้านต่างๆ  

ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดปี 2553 และต่อๆไป 

พร้อมนี้ผมขอส่งภาพถ่ายที่ผมถ่ายในงาน 4D Visual Light & Sound "พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" มาให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นสิริมงคลสืบต่อไป 

 

 

 

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

รายการไฟล์แนบ :
postcard_newyear.jpg ( Filesize : 2 MB )