สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สธ.จัดประชุม จัดทำข้อมูลกำลังคนด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

Admin |  2005-12-18 00:00:00 |  619 |  0 |  0 
 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้นำระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนความต้องการกำลังคน  โดยนำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว  แต่ยังมีอุปสรรคและข้อบกพร่องบางประการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแผน และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลกำลังคนด้วยระบบภูมิศาสตร์สนเทศ ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา 

รายละเอียดอ่านในไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
_288___________GIS[1].pdf ( Filesize : 189 KB )