สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด ตามพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547

Admin |  2010-03-16 15:05:00 |  1727 |  0 |  0 

 

 
 การเจาะเลือดนั้นกระทำโดยจุดมุ่งหวังดังต่อไปนี้
 
                                          ๑.     การเจาะเลือดเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค            
                                          ๒.     การเจาะเลือดเพื่อการรักษา
                                          ๓.     การเจาะเลือดเพื่อการวิจัย ทั้งนี้การวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมการวิจัยในมนุษย์
                                          ๔.    การบริจาคโลหิตเพื่อเข้าคลังเลือด
 
                                     
                                                                                                   จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
                
                                                                                       ประกาศ ณ วันที่    ๑๖ มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓
 
                                                                                                       สมชาย     วิริยะยุทธกร
 
                                                                                             (รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)
                                                                                          
                                                                                                  นายกสภาเทคนิคการแพทย์
 
รายการไฟล์แนบ :
เจาะเลือด.pdf ( Filesize : 79 KB )