สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

กำหนดการและเอกสารกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

Admin |  2010-02-11 10:11:00 |  1275 |  0 |  0 

ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่    20-22 เมษายน 2553    ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง Tips for corrective action in quality ในวันที่ 19 เมษายน 2553 การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาค่ะ

 

เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.amtt.org/index.php?components=amtt_content&file=30 ค่ะ