สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมเสนอแผนกำลังคน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านเทคนิคการแพทย์เท่าเทียมกันทั้งประเทศ

Admin |  2005-12-18 00:00:00 |  2072 |  0 |  0 
ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านอัตรากำลังวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ว่า นโยบายลดจำนวนข้าราชการ ( zero growth ) ทำให้มีการบรรจุนักเทคนิคการแพทย์ เข้าทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐน้อยมากสวนทางกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นมาก จากฐานข้อมูลกำลังคนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี2547 พบว่าโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศมีนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติงานเพียง 42% หรือ 342โรงพยาบาล จากทั้งหมด 812โรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาล470 แห่ง(58%) ที่ยังไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้จำนวนของนักเทคนิคการแพทย์ที่มีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอต่อภาระและปริมาณงาน ในส่วนการกระจายของอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์ ตามแผนแม่บทด้านกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข 2546 ได้กำหนดความต้องการนักเทคนิคการแพทย์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในอัตราส่วน 1คน ต่อประชากร 18,000 และสำหรับทั้งประเทศ ในอัตราส่วน1:10,000 แต่จากข้อมูลปี 2547 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2547 พบว่าโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนักเทคนิคการแพทย์เฉลี่ย เพียงร้อยละ 26 ของที่ควรจะมีตาม GIS โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ 1คน ต่อประชากร 70,368คน ประชาชนได้รับการบริการด้านเทคนิคการแพทย์ไม่เท่าเทียมกัน ทุกพื้นที่

?สืบเนื่องจากการขาดแคลนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จึงได้มีการจ้างนักเทคนิคการแพทย์ ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตามสถานภาพทางการเงินของแต่ละโรงพยาบาล จากการสำรวจโดยสภาเทคนิคการแพทย์ และชมรมเทคนิคการแพทย์ภูมิภาค เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 พบว่า ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนักเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 328 คน บางคนได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 7,260 บาท ไม่มีการปรับเพิ่มเงินเดือน ไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ควรจะได้รับ ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน มีอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานสูง เป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการพัฒนางานและการบริการที่มีคุณภาพ และยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการพัฒนางานไปอย่างมาก? นายกสภาเทคนิคการแพทย์กล่าว และว่า มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขด้านเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และยกระดับการบริการสาธารณสุขด้านเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลทุกระดับ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สภาเทคนิคการแพทย์จึงเตรียมเสนอแผนความต้องการอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์10 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา เพื่อให้มีนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อประชากร คือ 1:12,000 และบรรลุเป้าหมาย ระดับประเทศ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ 1คน ต่อประชากร 7,000 คนในปี 2558 ซี่งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ ไปศึกษาและจัดทำแผนเสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาแล้ว

ด้าน ทนพญ.มธุรส ชัยวรพร เลขานุการอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ ในคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยถึงการจัดทำข้อเสนอแผนอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์ 10 ปี (ปีงบประมาณ 2549-2558) ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาฯ ว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมกันหลายครั้ง และได้ข้อสรุปว่าแผนอัตรากำลังดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการเร่งด่วน ได้แก่ ?โครงการ 1 อำเภอ 1 เทคนิคการแพทย์? เพื่อจัดสรรตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ให้แก่ รพ.ชุมชน 470 แห่ง ที่ยังไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ โดยจัดสรรในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 270 ตำแหน่ง และ 200 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2550 ส่วนโครงการต่อเนื่อง ระหว่างปี 2549-2558 ได้แก่ การจัดสรรอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงปีละ 422 ตำแหน่ง และนอกสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ปีละ 100 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ชำนาญการด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ใน โรงพยาบาลระดับต่างๆ เป็นผู้ชำนาญการทางวิชาการของวิชาชีพให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่รับรองและกำกับดูแลหลักสูตรการฝึกอบรม

ในส่วนแผนการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ เลขานุการอนุกรรมการ กล่าวว่า จากแผนความต้องการอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์ โดยอาศัยข้อมูลการรับเข้า การสูญเสียระหว่างการศึกษา (22.6%) และการเข้าสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์(75%) สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จะต้องผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผน ปีละ 820 คน เป็นอย่างน้อย โดยต้องรับนักศึกษาปีละประมาณ 1,065 คน

ทั้งนี้ การจัดทำแผนกำลังคน 10 ปี (ปีงบประมาณ 2549-2558) สำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังกล่าว สืบเนื่องจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างสูงจากประชาชนชาวไทย แต่การให้บริการด้านสุขภาพของรัฐ ยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาบุคลากร ที่ถูกจำกัดด้วยนโยบายจำกัดจำนวนข้าราชการ (zero growth) ในขณะที่มีการขยายงานบริการทั้งด้านปริมาณและชนิดของการบริการตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเชิงรุกและการตั้งรับ เพื่อให้คนไทยห่างไกลโรค ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สถานบริการของรัฐประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานหลัก 5 วิชาชีพคือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ กลุ่มสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญทัดเทียมกันในการให้บริการด้านสุขภาพแบบบูรณาการอย่างครบวงจร