สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด

Admin |  2010-04-30 19:00:00 |  529 |  0 |  0 

แถลงการณ์ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย

แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์

และสภากายภาพบำบัด

 

 

เรื่อง      ขอให้ยุติการคุกคามและปฏิบัติต่อโรงพยาบาล รถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บาดเจ็บ ที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้งนำมาซึ่งการสูญเสีย และบาดเจ็บของประชาชนและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก  และปรากฏว่า มีการบุกรุกตรวจค้นโรงพยาบาล คุกคามบุคลากรทางการแพทย์ และขัดขวางการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การปะทะ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด มีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม  ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทย  จึงขอเรียกร้อง ให้ทุกฝ่ายมีสติ หนักแน่น เคารพหลักการสากลและหลักมนุษยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ดังนี้

 

๑.                              ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพฯ ขอให้สมาชิกยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๒.                             ในหลักสากลแม้กระทั่งในยามสงครามหรือความขัดแย้ง สู้รบระหว่างประเทศ โรงพยาบาล รถพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์  บุคลากรทางการแพทย์ ต้องได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายให้มีความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมได้อย่างเต็มที่

๓.                             ในประเทศไทยขณะนี้เป็นเพียงความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติเดียวกัน  จึงขอให้ทุกฝ่ายเคารพความเป็นกลางของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล รถพยาบาล ถอยห่างจากพื้นที่โรงพยาบาลอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร และละเว้นการกระทำใดๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานและกีดขวางทางเข้า-ออกโรงพยาบาล

๔.                             ผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม  และผู้ที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จะต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำส่งเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๕.                             ขอให้ทุกฝ่ายยุติการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทันที

           

ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งประเทศไทยหวังในความร่วมมือจากทุกฝ่าย แก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องโดยทันที เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนในชาติ และขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในขณะนี้

 

******************************************

 

 

 

 

******************************************

 

รายนามผู้ร่วมแถลงการณ์

 

แพทยสภา

1. นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา

2.แพทย์หญิงประสบศรี  อึ้งถาวร  อุปนายกแพทยสภา  คนที่ 2

3.นายแพทย์ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการแพทยสภา

4.นายแพทย์บุญส่ง  พจนสุนทร  กรรมการแพทยสภา

 

สภาการพยาบาล

1.ศ.วิจิตร  ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล

 

สภาเภสัชกรรม

1.ภก. รศ. (พิเศษ) กิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 1

 

สภากายภาพบำบัด

1.นางสุมนา  ตัณฑเศรษฐี นายกสภากายภาพบำบัด

 

สภาเทคนิคการแพทย์

1.รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

รายการไฟล์แนบ :
แถลงการณ์สภาวิชาชีพ.pdf ( Filesize : 171 KB )