สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สมาพันธ์สภาวิชาชีพร่วมประชุมเรื่องร่างพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

Admin |  2005-12-19 00:00:00 |  593 |  0 |  0 
 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ... ของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวและรับฟังความเห็นจากสภาวิชาชีพและสมาคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ  ในการประชุมวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2548 สมาพันธ์สภาวิชาชีพได้เสนอความเห็นต่อร่างพรบ.ดังกล่าว โดยเสนอให้พิจารณาปรับมาตรา 4 ให้ชัดเจน โดยไม่ให้ใช้บังคับพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาชีพที่มี พรบ.วิชาชีพควบคุมอยู่แล้ว ในมาตรา 5 และมาตรา 6 ให้วิชาชีพตามพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์การเกษตร  และให้ พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมเฉพาะสาขาวิชา ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับสาขาวิชาที่ควบคุมโดยสภาวิชาชีพที่มีอยู่แล้ว ที่ประชุมรับข้อเสนอเพื่อนำเสนอในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเต็มคณะในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2548