สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ด่วน! แจ้งนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านเพื่อทราบ

Admin |  2010-07-09 08:32:00 |  680 |  0 |  0 
สภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำงานร่วมกับวิชาชีพสุขภาพต่างๆอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมภาคีวิชาชีพสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาชีพ ในการประชุมภาคีวิชาชีพสุขภาพในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ (รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร) และอุปนายกสภาฯทั้ง 2 ท่าน (อ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ และ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์) ได้เข้าร่วมประชุม
 
จากการประชุมหารือของภาคีวิชาชีพสุขภาพ เรื่องผลกระทบของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุข พ.ศ. …. ต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553    โดยนายกสภาฯและผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสุขภาพได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบของร่างดังกล่าวต่อที่ประชุม  ซึ่งอ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ เป็นผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ในการอภิปราย  ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการด้านสาธารณสุข พ.ศ. …. ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  
 
เ      
                           เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้พรบ..หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เกิดปัญหาการขาดแคลนตำแหน่งและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริการสาธารณสุข ส่งผลกระทบถึงมาตรฐาน คุณภาพการบริการ ทำให้บุคลากรด้านการแพทย์เสียขวัญและกำลังใจ เกิดการสมองไหล ขาดแคลนบุคลากรอย่างรุนแรง ซึ่งแพทยสภาได้จัดงานสัมมนา “การแยกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขออกจาก กพ.” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 ได้รับความสนใจจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก และจะดำเนินการต่อไป ส่วนผลที่ได้จากการสัมมนาจะส่งมอบให้กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ร่างพรบ..ระเบียบข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. … มาตรา 3 “วิชาชีพ” ไม่มีวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จึงได้มีการท้วงติงในที่ประชุมภาคีวิชาชีพ ซึ่งทางแพทยสภาจะแจ้งให้คณะผู้จัดทำทราบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป