สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

Admin |  2009-01-14 21:19:10 |  1214 |  0 |  0 

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ศ.นพ.วีกูล  วีรานุวัตติ์  เป็นผู้ให้กำเนิดวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขึ้นในประเทศไทย ได้เปิดสอนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นครั้งแรกและมีผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา 5 คน ในปี พ.ศ.2500 จากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2500 และ ศ.นพ.วีกูล  วีรานุวัตติ์  เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยใน พ.ศ. 2506 ในปีพ.ศ. 2519 ได้กำหนดให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีกฎหมายรองรับเป็น     ผู้ประกอบโรคศิลปะ ในปี พ.ศ. 2534 สมาคมฯ ได้ประสานความร่วมมือสมาคมเทคนิคการแพทย์อาเซียนและเอเชีย ได้มีการจัดประชุมนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย  ในปีพ.ศ.2535 รัฐบาลได้กำหนดให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาขาดแคลนตามข้อเสนอแนะของสมาคมฯ และ ครม.มีมติเร่งรัดการผลิตบัณฑิตและส่งอาจารย์ไปเรียนต่อ ในปี พ.ศ.2536 กำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ขึ้นในหน่วยของทางราชการและได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในปี พ.ศ.2542  กำหนดวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใน พรบ. การประกอบโรคศิลปะและมีคณะกรรมการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เกิดขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ.2547 มีสภาเทคนิคการแพทย์เกิดขึ้นตาม  พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 และปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด 8,804  คน


               ในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์รวมทั้งหมดมี 11 สถาบัน เพิ่มจากเดิม 2 แห่ง คือ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่ มีการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติซึ่งจัดโดยสมาคมฯ จำนวน 31 ครั้ง และในระดับนานาชาติจำนวน 2 ครั้ง มีองค์กรวิชาชีพที่รับผิดชอบในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3 องค์กร คือ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสภาเทคนิคการแพทย์ ช่วยกันดูแลและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นมาตรฐานระดับชาติใช้เป็นแนวทางในการทำมาตรฐานและเตรียมความพร้อมในภาพรวมของโรงพยาบาลในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ


               เนื่องจากในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีชนมายุครบ 80 พรรษา และ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย นักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดโครงการการตรวจเลือดให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและบริจาคเลือด ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งหมด 9 แห่ง ทั่วประเทศและที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักพร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และองค์กรวิชาการทั้ง 3 องค์กร ได้กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน  ทุกปีเป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย เนื่องจากเป็นวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์(มหิดล) ขึ้นในวันที่  29 มิถุนายน 2500 นอกจากนี้สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล   (รศ.นพ.ฉัตรชัย  ศรไชย) ได้ประสานจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 3 ล้านเหรียญ


                ด้วยระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์ นานับประการ เพื่อการสาธารณสุขที่ดีของประเทศ เพื่อมาตรฐานการรักษาที่ถูกต้องและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอให้ทุกท่านมีพลัง กาย ใจ และสติปัญญา พร้อมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยึดถือ    ความถูกต้องและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทางเทคนิคการแพทย์สืบต่อไป

 

 ***
รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
9 ต.ค.50