สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการด้านสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

Admin |  2010-09-15 10:43:00 |  338 |  0 |  0 

 

 
 


        รองศาสตราจารย์สมชาย  วิริยะยุทธกร  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงาน สมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการด้านสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (Healthcare Leader Development Association of Thailand : HealDAT) ร่วมกับนายกสภาวิชาชีพอีก 5 สภาวิชาชีพ และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อภิชาติ  ศิวยาธร  นายกสมาคมพัฒนาผู้นำด้านบริการด้านสาธารณ สุขแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ของสามคมพัฒนา ผู้นำด้านบริการด้านสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของผู้นำด้านบริการสุขภาพ ทั้งในระดับสูงและระดับกลางขององค์กร ภาครัฐและเอกชน โดยเน้นหัวข้อการอบรมอย่างเป็นขั้นตอน ครบถ้วนทุกสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นสำหรับผู้นำด้านบริการสุขภาพ เช่น การสร้างให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานอย่างยั่งยืน นวัตกรรมในงานด้านบริการสุขภาพ การสรรหาและคัดเลือกทีมงานที่ดี และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้แก่ทีมงาน เป็นต้น โดยเน้นความรู้ที่ตรงประเด็น สามารถนำไปปฏิบัติไห้จริง