สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Admin |  0000-00-00 00:00:00 |  588 |  0 |  0 

รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ รศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าร่วมประชุมในนามเครือข่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  เป็นประธาน
โดยคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายวิชาชีพ ให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและประเด็นที่ควารปรับปรุงในเอกสารหลักและ/ร่างข้อมติของระเบียบวาระการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอความร่วมมือมายังสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นในแบบบันทึกความเห็นของภาคีสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 1  และส่งแบบบันทึกความคิดเห็น มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์ Fax 02-8840430 ต่อ 36053 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

รายการไฟล์แนบ :
_rar.zip ( Filesize : 448 KB )