สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ความคืบหน้าเรื่องใบประกอบวิชาชีพ

Admin |  2005-12-27 00:00:00 |  565 |  0 |  0 
 

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและที่สอบผ่านการสอบความรู้ในปี 2548 แต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากติดขัดที่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษนั้น บัดนี้ทางสภาเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อบังคับดังนี้

     สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับหนังสือจากกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 แจ้งความเห็นของทางกระทรวงต่อร่างข้อบังคับที่สภาเทคนิคการแพทย์เสนอให้พิจารณา และได้ให้ข้อแนะนำในการแก้ไข ในขณะนี้ทางสภาเทคนิคการแทพย์กำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะได้รีบนำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและให้สภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบ หากได้รับความเห็นชอบจะได้นำข้อบังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป เมื่อข้อบังคับมีผลบังคับใช้สภาเทคนิคการแพทย์จะเร่งออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตทุกท่านต่อไป