สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554

Admin |  2010-12-30 22:50:00 |  484 |  0 |  0 

 

สารจากนายกสภาเทคนิคการแพทย์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554 กระผมในนามของคณะกรรมสภาเทคนิคการแพทย์ ขออาราธนา    คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในสายงาน มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความสามัคคีและมีกำลังใจที่แน่วแน่ในการประกอบคุณงามความดี  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีแห่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
ในรอบปีที่ผ่านมา สภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานหลักของสภาฯ กล่าวคือ การตรวจรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ การจัดสัมมนาเทคนิคการแพทย์ศึกษา การตรวจประเมินสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ การออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ การเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการและสวัสดิภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การร่วมโครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจ-ขจัดภัยบุหรี่ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย กระผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ สภาเทคนิคการแพทย์ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สภาฯ และท่านสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนท่านสมาชิก สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาฯ กันมาก ๆ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้มีความยั่งยืนเพื่อให้ได้การบริการที่ดีทันสมัยแก่ประชาชน
 
                                                                         สวัสดีปีใหม่ 2554
                                                            รองศาสตราจารย์สมชาย   วิริยะยุทธกร