สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สัมมนา"ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

Admin |  2006-02-27 00:00:00 |  735 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับคณะเทคนิคการแทพย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดการสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง "ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลิกบุหรี่ ในภาคกลางและภาคตะวันออก"  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์จากภาครัฐและภาคเอกชนในภาคกลางและภาคตะวันออก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ"เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบภาคกลางและภาคตะวันออก" ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนที่มารับบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ และให้ความร่วมมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบ อันจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ประสานงานดังนี้

1. อาจารย์กาญจนา สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1437 e-mail:ksuriyaprom@yahoo.com

2. ผศ.บุษบา มาตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-4636-4429  e-mail: busaba@hcu.ac.th

รายละเอียดของโครงการอ่านได้จาก file แนบ

รายการไฟล์แนบ :
tobacco_seminar.doc ( Filesize : 35 KB )