สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554

Admin |  2011-03-17 14:18:00 |  517 |  0 |  0 

 

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำเดือนมีนาคม 2554
 
ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
                                                               ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อ
                          สังคมไทยปลอดบุหรี่
 
 
 
ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ดำเนินกิจกรรมดังนี้
 
แผนงานย่อย    การพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่แบบบูรณาการ
           1. โครงการการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจ (Breath carbon monoxide) ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ ขณะนี้ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายในห้องปฏิบัติการจำนวน 5 แห่งคือห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชวิถี รามคำแหง วิภาราม สินแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยกลุ่มตัวอย่างที่รับการตรวจแห่งละ 200 ราย ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการในระยะต่อไปคือ โรงพยาบาลบ้านแท่น จ.ชัยภูมิ และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โครงการที่วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วและพร้อมนำเสนอในการประชุมวิชาการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่คือ โครงการของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชวิถี
           2. ห้องปฏิบัติการสถาบันธัญญารักษ์ได้ให้บริการตรวจระดับโคตินินในกลุ่มผู้รับบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 500 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
           3. โครงการหน่วยบริการโลหิตปลอดบุหรี่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเครือข่ายหน่วยบริการโลหิตทั้งที่เคยร่วมโครงการเดิม และส่วนที่ขยายเครือข่ายเพิ่มเติม โดยได้มีการส่งแบบสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตเพื่อให้เครือข่ายดำเนินการ
           4. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดบรรยายเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่” ในโอกาสงานปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมี ภก.คทา บัณฑิตานุกูล ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบเป็นวิทยากรบรรยาย
           5. เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวฯ เพื่อชุมชน ครั้งที่ 5ณ โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล และชุมชนหมู่ 7, 10, 11 และ 12 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยหนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาดำเนินการคือ กิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่ การตรวจวัดปริมาณ breath carbon monoxide(BCO) และกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขอนามัยแก่ประชาชน