สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2554 -2557

Admin |  2011-04-20 11:05:00 |  564 |  0 |  0 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการ พศ 2548 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ขอประกาศผลการเลือกตั้งดังนี้

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1MOXaUzl8XJtR8ueGtvx3qo-uTv0RpymOfH-IZ41ea6C2bzm1t-T5FpV_9NdT&hl=en