สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2011-05-12 09:46:00 |  238 |  0 |  0 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547  และความในข้อ  17  แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2548   ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2554   ได้เลือกตั้งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์   ตามประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554  เรื่องรายชื่อนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และอุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภา.pdf ( Filesize : 13 KB )