สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวจาก เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Admin |  2011-07-23 01:24:00 |  443 |  0 |  0 

 

เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่
 
            เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย” โดยมี ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา ประธานเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เป็นหัวหน้าโครงการ การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลในนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ การได้รับควันบุหรี่มือสอง ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องยาสูบและการควบคุมการบริโภคยาสูบ การได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และความคิดเห็นของนักเทคนิคการแพทย์ต่อบทบาทวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะผู้วิจัยจะทำการสุ่มตัวอย่างจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับสภาเทคนิคการแพทย์ จากนั้นจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2554 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับแบบสอบถาม กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม และส่งกลับไปยังคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่อยู่ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้ติดแสตมป์ไว้บนแบบสอบถามให้เรียบร้อยแล้ว ท่านเพียงพับแบบสอบถามและเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษและส่งกลับเท่านั้น