สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับแล้ว

Admin |  2006-03-23 00:00:00 |  631 |  0 |  0 
 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้เสนอร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรววงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษเพื่อให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งร่างข้อบังคับที่รมว.ให้ความเห็นชอบ ได้แก่ร่างข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้  ร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนฯ  ร่างข้อบังคับว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และร่างข้อบังคับว่าด้วยตราของสภาเทคนิคการแพทย์

        สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบร่างข้อบ้งคับต่างๆ แล้ว จะต้องส่งร่างข้อบังคับไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการประกาศข้อบังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สภาเทคนิคการแพทย์จะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ ผู้ที่สอบความรู้ผ่านและสภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับใบอนุญาตฉบับจริงต่อไป ทั้งนี้โปรดติดตามกำหนดวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง