สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างข้อบังคับ

Admin |  2006-04-02 00:00:00 |  654 |  0 |  0 
 ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1.            ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2.            ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

3.             ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง

4.             ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5.            ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

 

เพื่อให้สมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้แสดงความเห็นต่อร่างข้อบังคับและร่างระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว  สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอนำร่างดังกล่าวมาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อคิดเห็นประการใดโปรดแสดงความเห็นผ่านทางกระดานถาม- ตอบ ใน web ของสภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org) หรือส่ง e-mail ไปที่ pisitnam@yahoo.com

รายการไฟล์แนบ :
reg06.doc ( Filesize : 91 KB )
reg07.doc ( Filesize : 23 KB )
reg08.doc ( Filesize : 40 KB )
reg09.doc ( Filesize : 26 KB )
reg10.doc ( Filesize : 25 KB )