สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เป็นอนุกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม

Admin |  2006-04-02 00:00:00 |  588 |  0 |  0 

ตามที่นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์คนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 เมษายน 2549 สมาคมเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ. สุวรรณา ไวถนอมสัตว์         ประธานอนุกรรมการ

2. ผศ. พิศิษฐ์  นามจันทรา            อนุกรรมการ

3. อาจารย์ ประภพ ด่านเศรษฐกุล  อนุกรรมการ

4. นาย สมชัย เจิดเสริมอนันต์        อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ส่งหนังสือถึงประธานอนุกรรมการ ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ภายใน 31 มีนาคม 2549 คณะอนุกรรมการส่งบัตรลงคะแนนให้สมาชิก วันที่ 5 เมษายน 2549 สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 และกำหนดนับคะแนนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2549