สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2006-04-05 00:00:00 |  570 |  0 |  0 

            ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการอนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จำนวน 62 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในขั้นตอนต่อไปสภาเตรียมการออกใบอนุญาตให้ ทั้งนี้ต้องรอให้ข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบังคับที่สภาเสนอให้พิจารณาแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

          รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ดูได้ในเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1997 ต่อ 605

รายการไฟล์แนบ :
Reg01.xls ( Filesize : 21 KB )