สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

Admin |  2006-05-07 00:00:00 |  814 |  0 |  0 

ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องธานี โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานครนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกส่งบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 904 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 47.91) และผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

หมายเลข 1รศ.ดร.รัชา ศานติยานนท์ ได้ 606 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03

หมายเลข 2 นายสีชมภู พจน์ศิริ ได้ 187 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.68

มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99

บัตรเสีย 93 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.29

ดังนั้นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย คือ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

หมายเหตุ: ชมภาพบรรยากาศการนับคะแนนได้ที่หน้ากระดานถาม-ตอบ