สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน

Admin |  2006-05-10 00:00:00 |  2192 |  0 |  0 
 ที่สอบผ่านการสอบความรู้และได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว หากประสงค์จะให้สภาเทคนิคการแพทย์ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โปรดดำเนินการยื่นหลักฐานดังนี้

1. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (แบบ สทนพ. 9) พร้อมทั้งติดภาพถ่ายขนาด 1 นิ้วบนแบบคำขอ (แบบคำขอสามารถ download ได้)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

3. ภาพถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (เขียนชื่อ สกุลด้านหลังภาพ)

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท กรณียื่นทางไปรษณีย์ให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์   142-0-016105  พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินมาพร้อมกับคำขอ 

              การติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์ ติดต่อได้ที่ สภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน  หรือยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ได้ สภาจะดำเนินการออกใบรับรองให้โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ การรับใบรับรองอาจมารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อี่นมารับแทนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณปิยเนตรหรือคุณเตือนใจ โทร. 0-2590-1997 ต่อ 605 หรือโทร.0-9895-0608 โทรสาร 0-2447-3200

รายการไฟล์แนบ :
mtc9.doc ( Filesize : 59 KB )
mtc00.doc ( Filesize : 21 KB )