สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

Admin |  2006-05-18 00:00:00 |  534 |  0 |  0 
 ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้และได้ยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้ครั้งที่ 1/2549 ผู้ที่ได้รับอนุมุติให้ขึ้นทะเบียนในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน 2 คน และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 40 คน ดังรายชื่อใน file ที่แนบ

    ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและประสงค์จะรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โปรดติคต่อสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารคลังพัสดุ ถนนสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปทุมธานี 11000 โทร.0-2590-1997 ต่อ 605

รายการไฟล์แนบ :
mtreg.doc ( Filesize : 44 KB )