สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ความคืบหน้าเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Admin |  2006-05-25 00:00:00 |  563 |  0 |  0 
 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 กำหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์จะต้องออกข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้ ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนฯ เป็นต้น ในขั้นตอนการออกข้อบังคับนี้ เมื่อสภาได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับต่างๆ แล้ว จะต้องนำเสนอฝ่ายกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาก่อน จากนั้นทางกระทรวงจึงเสนอเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบ การดำเนินการที่ผ่านมาทางฝ่ายกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและปรับแก้ไขร่างข้อบังคับ โดยคำนึงถึงวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้ขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลามาก ทางสภาเทคนิคการแพทย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามติดตามให้ทางฝ่ายกฎหมายเร่งพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้ร่างข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมายต่อไป

           ในระหว่างที่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อบังคับต่างๆ ทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน ผู้ที่สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกหนังสือรับรองที่ระบุเลขที่ใบอนุญาตให้ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสมัครงานและประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ ทั้งนี้หากข้อบังคับมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายก็ถือว่าผู้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้วเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามข้อบังคับและสภาเทคนิคการแพทย์จะดำเนินออกใบอนุญาตให้โดยเร็วที่สุด