สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

Admin |  2006-06-23 00:00:00 |  632 |  0 |  0 
 

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และผ่านการสอบความรู้ จำนวน 6 คน ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

    1. นาย ภาคินัย โหมดตั๋ว

    2. นาย ปริญญา วิชชาชาญ

    3. นางสาว อุษา ทองใหม่

    4. นาย วีรยุทธ กิตติชัย

    5. นางสาว ธิษณามดี ศิริจันทรา

    6. นางสาว นูรียะห์ เจะแมง