สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภากำลังดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Admin |  2006-07-02 00:00:00 |  531 |  0 |  0 

ตามที่ข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549  ทำให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ดังนั้นทางฝ่ายเลขาธิการจึงดำเนินการออกใบอนุญาตฉบับจริงให้แก่ผู้ที่สภาได้เคยอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้แล้ว หากการออกใบอนุญาตดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในคราวต่อไป จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดจะประกาศให้ทราบในประกาศรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ กรุณาอ่านในหน้า"ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ"