สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

Admin |  2006-07-21 00:00:00 |  955 |  0 |  0 
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 สภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหิดล บี-บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2549 โดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดที่โรงแรม รอยัล กรุงเทพมหานคร

       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ มีผลงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย ได้แก่ การศึกษาวิจัยโรคเอดส์ หัดเยอรมัน ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบแจแปนีสเอ็นเซฟาไลติส (Japanese Encephalitis Viral Disease) โรคตาแดงชนิดใหม่ โรคพิษสุนุขบ้า ไข้หวัดใหญ่ และโรคซาร์ส

      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2499 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2505 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก

      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลหลายสมัย เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์พัฒนาขึ้น ทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทบวงมหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ

รายการไฟล์แนบ :
IMG_1208b.JPG ( Filesize : 55 KB )
IMG_1209b.JPG ( Filesize : 55 KB )
IMG_1210b.JPG ( Filesize : 58 KB )