สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

กระทรวงศึกษาธิการประกาศหลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา

Admin |  2006-07-25 00:00:00 |  471 |  0 |  0 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ " หลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา พ.ศ.2549" เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 23 ตอนที่ 54ง  วันที่ 1 มิถุนายน 2549)

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ โดยสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ให้ใช้ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีว่า "เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)" และใช้อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น ทพ.บ. และ B.MT. ตามลำดับ

ระดับปริญญาโทให้ใช้ชื่อปริญญา "เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต (Master of Medical Technology)" ใช้อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น ทพ.ม. และ M.MT. ระดับปริญญาเอกให้ใช้ชื่อปริญญา "เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Medical Technology)" ใช้อักษรย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น ทพ.ด.และ D.MT. ตามลำดับ ทั้งนี้ในระดับปริญญาเอกอาจใช้ชื่อปริญญาเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ก็ได้

ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ได้กล่าวไว้ว่า สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 นี้

สำหรับรายละเอียดของประกาศดังกล่าวดูใน File ที่แนบ
 
 

รายการไฟล์แนบ :
PHARMARY.TXT ( Filesize : 2 KB )
DataDic_Register.doc ( Filesize : 709 KB )
จดหมายขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีและเสนอผลงานวิจัย.doc ( Filesize : 68 KB )
แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์บทคัดย่อ.doc ( Filesize : 41 KB )
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18.doc ( Filesize : 32 KB )
ใบสมัครลงทะเบียน.doc ( Filesize : 46 KB )
เอกสารจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf ( Filesize : 438 KB )
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช..pdf ( Filesize : 116 KB )
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ Update 18 พฤศจิกายน 2551.pdf ( Filesize : 94 KB )
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ Update 18 พฤศจิกายน 2551 (2).pdf ( Filesize : 94 KB )
ผู้ตรวจประเมิน ของสภาเทคนิคการแพทย์.jpg ( Filesize : 1 MB )
ผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ฯ ครั้งที่ 3-2551.pdf ( Filesize : 95 KB )