สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Competency นักเทคนิคการแพทย์

Admin |  2006-08-03 00:00:00 |  945 |  0 |  0 

 ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2548 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ที่ประชุมมีมติมอบหมาย นางคมเนตร  เตียงพิทยากร จัดทำเรื่อง competency  นักเทคนิคการแพทย์

 

                                            เนื่องจาก competency ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะมีความเหมือนและความต่างในบางประเด็น   และแม้ในหน่วยงานภาครัฐเอง เช่น กรม  กอง ต่างๆ มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  ศูนย์วิชาการต่างๆ ก็จะมี competency นักเทคนิคการแพทย์แตกต่างกันตามแต่ละหน่วยงาน  ดังนั้น  จากการประชุมครั้งต่อๆมา   ที่ประชุมจึงมีมติที่จะไม่เขียน competency สำหรับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ  แต่สภาเทคนิคการแพทย์ จะเขียน competency ของนักเทคนิคการแพทย์ที่จบการศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ   เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับ วท บ. (เทคนิคการแพทย์) 

                แต่เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หลายหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด competency ของนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานของตน  ดังนั้น  สภาเทคนิคการแพทย์ จึงนำตัวอย่าง competency ของหน่วยงานต่างๆ มาเผยแพร่ เพื่อผู้สนใจจะศึกษาเป็นแนวทางและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนต่อไป  

 

                โปรดอ่านใน file ที่แนบ

                - Competency สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเทคนิคการแพทย์ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนา

                   วิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์

                - Competency เทคนิคการแพทย์ โดย คุณกาญจนา โถมนาการ