สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Clinical and laboratory correlation)

Admin |  2012-11-14 10:51:16 |  298 |  0 |  0 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถเทคนิคการแพทย์และเกณฑ์มาตรฐานการฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดได้ดังเอกสารแนบค่ะ

รายการไฟล์แนบ :
Proposal.pdf ( Filesize : 221 KB )
room regist form.doc ( Filesize : 33 KB )
invite clin corr.pdf ( Filesize : 79 KB )
invite clin corr 2.pdf ( Filesize : 83 KB )
regist form.doc ( Filesize : 42 KB )