สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับชื่อปริญญาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2006-08-03 00:00:00 |  1042 |  0 |  0 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา พ.ศ.2549 กำหนดให้ชื่อปริญญาเทคนิคการแพทย์เป็นเทคนิคการแพทยบัณฑิต และมีคำย่อเป็น ทพ.บ. และให้ใช้ประกาศนี้ให้ใช้กับหลักสูตรที่เปิดใหม่ โดยชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) ให้ใช้ในสถาบันที่เปิดดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีข้อคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับชื่อปริญญาทั้ง 2 ชื่อ จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหน้ากระดานถาม-ตอบ

สำหรับความเห็นในเบื้องต้น ผู้ที่เห็นว่าควรใช้ชื่อปริญญาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) เนื่องจาก

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต มีความเป็นสากลมากกว่าเนื่องจากในต่างประเทศใช้ Bachalor of Scinece (Medical Technology), B.Sc.(MT)
2. การใช้วิทยาศาสตรบัณฑิต จะทำให้มีโอกาสในการศึกษาต่อได้หลากหลายสาขาวิชา
3. โอกาสในการสมัครงานมากกว่า สามารถสมัครเข้าทำงานในหลายสาขา
4. การทำงานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ มากมาย
5. สถาบันที่เปิดใหม่ก็สมควรใช้วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) จะได้มีความเป็นเอกภาพกันในทุกสถาบัน

ส่วนที่เห็นว่าน่าจะใช้ชื่อปริญญาเทคนิคการแพทยบัณฑิต เนื่องจาก
1. การกำหนดชื่อปริญญาเป็นเทคนิคการแพทยบัณฑิต เป็นการจัดตามลักษณะศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาสาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ เช่นเดียวกับ แพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตะ กายภาพบำบัด ฯลฯ
2. เมื่อเทคนิคการแพทย์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ น่าจะเป็นผลดีเนื่องจากเวลาที่หน่วยงานต่างๆ (เช่น กระทรวงสาธารณสุข)พิจารณาในเรื่องต่างๆ ก็จะมีชือเทคนิคการแพทย์ไปด้วย
3. ชื่อปริญญาเทคนิคการแพทยบัณฑิต มีความชัดเจนและมีความเป็นวิชาชีพกว่าวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
4. โอกาสในการสมัครงานในระยะแรกที่บางหน่วยงานไม่ทราบว่า เทคนิคการแพทยบัณฑิตเรียนเกี่ยวกับอะไรก็อาจเป็นปัญหาบ้าง อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษา สภาเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์ก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ทราบถึงรายละเอียด หากหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ เวลาประกาศรับสมัครงานก็น่าจะมีการรับผู้มีคุณวุฒิเทคนิคการแพทยบัณฑิตด้วย สำหรับผู้ที่ไปทำงานเป็นผู้แทนฝ่ายขายในบริษัทที่ขายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็น่าจะไม่มีปัญหา หากบริษัทต่างๆ เหล่านั้นได้ทราบรายละเอียด
5. โอกาสในการศึกษาต่อก็เช่นเดียวกัน หากสถาบันการศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดรายวิชาที่เรียนว่ามีรายวิชาที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพซึ่งเป็นรายวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอื่นๆ ร่วมกับรายวิชาที่เป็นวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร