สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวจากนายกสภา

Admin |  2013-03-12 21:50:14 |  505 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับบันทึกขอความอนุเคราะห์ จากกองเครื่องมือแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2556  เพื่อแจ้งข้อมูลการพักใช้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ IVD ของ IND Diagnostic ประเทศแคนาดา เนื่องจากผู้ผลิตมีปัญหาในเรื่องระบบการบริหารจัดการและการจำหน่าย ทำให้หน่วยงานแคนาดาตัดสินใจออกคำสั่งพักใช้ ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นกับประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยส่งผลให้ผู้ผลิตไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ตามกฎหมายในประเทศแคนาดา  ข้อมูลผู้นำเข้าในประเทศไทย พบว่ามีจำนวน 8 ราย รายละเอียดตาม attach files

ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ในการทบทวนชุดตรวจต่าง ๆ ที่นำมาใช้ต่อไป

วรรณิกา  มโนรมณ์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

รายการไฟล์แนบ :
พักใช้ใบอนุญาตฯ001.pdf ( Filesize : 3 MB )