สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เรียนเชิญดาวน์โหลดระเบียบศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ 2 ฉบับ

Admin |  2014-02-13 12:25:22 |  570 |  0 |  0 

เรียนเชิญดาวน์โหลดระเบียบศูนย์การศึกษา ต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการแบ่งประเภท คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ และ ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการ แพทย์ ได้ที่ http://www.mtcouncil.org/content/669 ค่ะ