สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แถลงการณ์ของนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ

Admin |  2014-03-10 16:05:45 |  705 |  0 |  0 

แถลงการณ์ของนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ....

ระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการคุกคาม ข่มขู่สถานพยาบาลโดยการยิงระเบิดใส่โรงพยาบาลและขู่ตัดน้ำ ตัดไฟของสถานพยาบาล ซึ่งไม่มีประเทศไหน หรือผู้ใดเขา่ทำกันแม้ในยามสงคราม

สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดให้ในการรักษาพยาบาลด้วยจริยธรรมทางการแพทย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และ ความเชื่อ แม้กระทั่งศัตรูเราก็ให้การรักษาอย่างดีที่สุดตามความสามารถ แต่เรื่องความเชื่อและความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคน ซึ่งจะต้องยอมรับความแตกต่าง จะบังคับให้ทุกคนเชื่อหรื่อคิดเหมือนเราทุกคนไม่ได้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 64 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับคนทั่วไป ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และในมาตรา 45 บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพจะกระทำไม่ได้

ที่ประชุมนายกสภาวิชาชีพด้านสุขภาพเรียกร้อง ขอให้ยุติ ความรุนแรงที่พุ่งเป้าต่อบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม นายกสภาวิชาชีพขอเรียกร้องให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

สภาวิชาชีพด้านสุขภาพขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

... 10 มีนาคม 2557...

นายกแพทยสภา     นายกสภาการพยาบาล     นายกสภาเภสัชกรรม     นายกทันตแพทยสภา  นายกสภาเทคนิคการแพทย์     นายกสภากายภาพบำบัด...

 

...สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
2.jpg ( Filesize : 301 KB )