สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี

Admin |  2016-03-08 08:41:20 |  2913 |  0 |  0 

 

แจง.jpg

ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง การประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพญ.พันโทหญิง จิราภรณ์ ชมศรี นักเทคนิคการแพทย์ ผู้จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2534 ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ" ประจำปี ๒๕๖๐ มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ โดยเป็นผู้ประสานงานสันติภาพในนาม องค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) ที่ประเทศซูดานระยะเวลา 1 ปี ถึง 2 ครั้ง ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา